Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2011

Bogeyman
Nie wiem czy się cieszyć, czy wręcz przeciwnie :|
Bogeyman
1) wejdz na  http://translate.google.pl/#
2) wybierz tlumaczenie z polski na angielski
3) wpisz do przetlumaczenia ferdynand kiepski
4)  lol
Reposted fromlipt0n lipt0n viaquey quey

February 25 2011

Bogeyman
2265 3a5e 500
Reposted bymendelrepekzero0newhomereijarinjectedNecrotexhorstialios
Bogeyman
1189 72dc 500
Sitting on a unicorn! :DDDDD
Bogeyman
1031 0dfb 500
Bogeyman
1013 4780 500
Hawky! :D
Bogeyman
0864 a49e

February 23 2011

Bogeyman

February 12 2011

Bogeyman

Happy Day of Mice by Homer

Dziś rano napisałem pieśń.

February 02 2011

Bogeyman
0233 9505 500
Mój sim Giewont Hulajproca.

January 30 2011

Bogeyman
1197 4abc 500
Vendetta
Reposted bypannakojot pannakojot

January 29 2011

Bogeyman
0668 c78e 500
Zapytasz: Homerze! Gdzież to?
Powiem: W Iranie.
Reposted bypannakojot pannakojot
Bogeyman
0758 24fe 500
Iran (ładny)
Reposted byziomalonmendellucacicakkecohkape

January 27 2011

Bogeyman
4323 91da 500
Steampunk CD player
Reposted bypannakojotcomiczynkaeffystonemSteampunkgrouprepostedfromkhaliZoomster101
Bogeyman
3062 0621 500
Playboy ;)
Reposted byninagosiatrueloveMissMurderqueySayidstragglerLeo0ovenaenyhhszilaferisamorena87adziatanetworko
Bogeyman
5234 dd25 500
Teatr Wielki! Malarnia.
"W imię sztuki..."

January 25 2011

Bogeyman
7525 6642
Homer van Meter. Gangster z lat 30 XX wieku. Zmarł tak młodo. Od przedawkowania ołowie :D

January 24 2011

Bogeyman
7855 5983 500
Spójrzcie tylko!
Bogeyman

January 23 2011

Bogeyman
5933 e489 500
Greta Garbo <3
Reposted bymarbra12shampainnosebleedcomiczynkababooshka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl